Przejdź do treści

Czym jest?

Jest to terapia dziecka, prowadzona na terenie domu, w której aktywnie uczestniczy rodzic. Pomaga rozwiązywać problemy w naturalnym otoczeniu i stwarza szansę szybkiej i trwałej poprawy poziomu funkcjonowania w całym środowisku społecznym. Jej celem jest też budowanie kompetencji rodziców i poprawa jakości życia rodziny. Mimo niezaprzeczalnych dowodów skuteczności tej formy terapii  jest ona wciąż niedoceniana i w małym stopniu wykorzystywana.

Dla kogo?

  • Dla małych dzieci (do 3 r. ż), dla których dom jest najbardziej naturalnym miejscem wzrastania i rozwoju.
  • Dla dzieci starszych przejawiających trudności rozwojowe i wychowawcze, które najefektywniej można pokonywać w środowisku domowym.

Poruszane problemy

  •  dostosowanie środowiska domowego do potrzeb dziecka
  • tworzenie i aktualizacja indywidualnych programów stymulacji sensorycznych wraz z instruktażem rodzica
  • trening przedwerbalny z programem logopedycznym i rozwijanie kompetencji komunikacyjnych,
  • trening czystości,
  • praca z trudnymi zachowaniami,
  • kształcenie samodzielności i samoobsługi.
  • rozwijanie  umiejętności edukacyjnych i społecznych