Przejdź do treści

Czym są?

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone dla dzieci z zaburzeniami i dysharmonijnym rozwojem funkcji poznawczych i psychomotorycznych umożliwiające wszechstronny rozwój umysłowy i społeczny w optymalnym dla dzieci zakresie, na miarę ich możliwości. Celem zajęć jest stymulowanie i usprawnianie rozwoju zaburzonych sfer: poznawczej, społecznej, emocjonalno- motywacyjnej oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych uczniów a także eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Program zajęć obejmuje diagnozę, której celem jest określenie objawów i przyczyn trudności szkolnych dziecka oraz opracowanie ramowego indywidualnego planu pracy.

Dla kogo?

Dla dzieci w wieku 6–12 lat przejawiających opóźnienia i zaburzenia w rozwoju oraz niepowodzenia szkolne, głównie trudności podczas nauki czytania i pisania.

Cel:

 • stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka
 • wyrównywanie stwierdzonych deficytów rozwojowych
 • eliminowanie braków w umiejętnościach szkolnych
 • korygowanie postaw dzieci wobec napotykanych trudności i niepowodzeń

Celem terapii jest jak najwcześniejsze rozpoznanie i diagnoza psychologiczno-pedagogiczna oraz następujące po tym oddziaływania terapeutyczne w pracy z uczniami przejawiającymi specyficzne trudności w nauce oraz stworzenie im możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości.

Zajęcia terapeutyczne przeznaczone są dla dzieci wykazujących:

 • opóźnienia i zaburzenia percepcji wzrokowej,
 • opóźnienia i zaburzenia percepcji słuchowej,
 • opóźnienia i zaburzenia rozwoju ruchowego, w tym procesu lateralizacji,
 • deficyt pamięciowy,
 • deficyt uwagi powiązany z nadmierną ruchliwością,
 • zaburzenia koordynacji wzrokowo- ruchowej,
 • zaburzenia manualno-grafomotoryczne,
 • specyficzne trudności matematyczne,
 • specyficzne trudności czytania i pisania,
 • zaburzenia w sferze emocjonalno-motywacyjnej,
 • zaburzenia mowy

Zajęcia mają formę indywidualną i prowadzone są wg zindywidualizowanego programu terapeutycznego opracowanego na podstawie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka.