Przejdź do treści
Oferujemy następujące szkolenia dla profesjonalistów:
 1. Podstawowe wiadomości dotyczące zaburzeń spektrum autystycznego
 2. Problematyka diagnozy zaburzeń ASD u małych dzieci
 3. Autyzm a inteligencja — zagadnienia związane z oceną rozwoju inteligencji u dzieci z ASD
 4. Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autystycznego w przedszkolu?
 5. Jak pracować z uczniem ze spektrum autyzmu w szkole?
 6. As w szkole: jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami, jak uczyć potrzebnych umiejętności?
 7. Trudne zachowania — Nieawersyjny model pracy z osobami z autyzmem przejawiającymi trudne i niebezpieczne zachowania.
 8. Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” — oparty na autorskim programie dostosowanym do małych dzieci ze spektrum autyzmu
 9. Trójstopniowe szkolenie z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) z wykorzystaniem pomocy wysokiej technologii.

Podstawowe wiadomości dotyczące zaburzeń spektrum autystycznego:

Szkolenie przeznaczone dla osób pracujących lub planujących pracę z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów, w grupach do 25 osób.

Koszt szkolenia: 250 zł od osoby
Czas trwania szkolenia: 18h — sobota i niedziela

Zakres tematyczny:

 • współczesne rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • diagnoza. Autyzm i zaburzenia współistniejące,
 • teoretyczne podstawy terapii i edukacji,
 • całościowa terapia: leczenie somatyczne, zaburzenia sensoryczne, nauczanie umiejętności,
 • identyfikowanie potrzeb terapeutycznych i edukacyjnych osób z autyzmem,
 • wyznaczanie celów i zadań programu edukacyjno — terapeutycznego,
 • wybrane metody pracy,
 • praca z rodziną.

Problematyka diagnozy zaburzeń ASD u małych dzieci

Szkolenie przeznaczone dla psychologów, pedagogów i logopedów i innych profesjonalistów zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń ASD  (wiek niemowlęcy i poniemowlęcy). Prowadzone jest w formie wykładów, w grupach do 25 osób.

Czas trwania: 6h, 900 — 1430 (sobota)
Koszt od osoby: 150 zł

Zakres tematyczny:

 • grupy ryzyka,
 • narzędzia przesiewowe,
 • warunki diagnozowania małych dzieci,
 • wywiad z rodzicami,
 • obserwacja zachowania z uwzględnieniem kluczowych wskaźników,
 • eksperymenty i próby kliniczne,
 • przekazywanie informacji rodzicom,
 • co dalej?

Autyzm a inteligencja — zagadnienia związane z oceną rozwoju inteligencji u dzieci z ASD

Szkolenie przeznaczone dla psychologów i pedagogów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach integracyjnych i specjalistycznych. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów, w grupach do 25 osób.

Czas trwania: 6h, 9–1430 (sobota)
Koszt od osoby: 150 zł

Zakres tematyczny:

 • małe dziecko z autyzmem a opóźnienie rozwoju psychoruchowego,
 • diagnoza funkcjonalna — czy iloraz?,
 • Profil Psychoedukacyjny — wady i zalety,
 • fakty i mity na temat inteligencji osób z ASD,
 • autyzm i upośledzenie umysłowe,
 • trudności mierzenia inteligencji u osób z ASD,
 • zastosowanie testów inteligencji,
 • interpertacja wyników i formułowanie opinii,
 • orzekanie o formie kształcenia,
 • przekazywanie informacji rodzicom.

Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autystycznego w przedszkolu?

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących w przedszkolach masowych, integracyjnych, specjalnych i innych. Prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów, w grupach do 25 osób.

Koszt szkolenia: 300 zł od osoby
Czas trwania szkolenia: 18h – sobota i niedziela

Zakres tematyczny:

 • a jak autyzm — symptomy i charakterystyka zaburzeń autystycznych,
 • specyfika funkcjonowania dzieci ze spektrum w wieku przedszkolnym, identyfikowanie potrzeb edukacyjno — terapeutycznych dzieci,
 • dostosowanie podstawy programowej, ustalanie celów i zadań w indywidualnym programie edukacyjno — terapeutycznym,
 • strukturalizacja przestrzeni, czasu, aktywności,
 • komunikacja i samoobsługa,
 • udział dziecka w zajęciach przedszkolnych,
 • zadania nauczyciela prowadzącego, wspomagającego, asystenta, pomocy,
 • praca indywidualna,
 • studium przypadku,
 • współpraca z rodziną,
 • co dalej? — kompetencje sześciolatka a formy kontynuacji edukacji w szkole.

As w szkole: jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami, jak uczyć potrzebnych umiejętności?

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących w szkołach masowych, integracyjnych i specjalnych z uczniami z ADHD, Zespołem Aspergera, wysokofunkcjonującym autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w st. lekkim.
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykładów.

Czas trwania: 18h  (sobota i niedziela)
Koszt od osoby: 350 zł

Zakres tematyczny:

 • przyczyny trudnych zachowań,
 • zachowania trudne wynikające z zaburzeń autystycznych, ADHD lub innych a nieposłuszeństwo,
 • techniki ułatwiające uczniom funkcjonowanie i uczenie się,
 • analiza zachowania,
 • asady i strategie modyfikacji zachowania — jak i co stosować w szkole, by zmienić zachowanie ucznia?,
 • program pracy z trudnymi zachowaniami,
 • studium przypadku.

Trudne zachowania — Nieawersyjny model pracy z osobami z autyzmem przejawiającymi trudne i niebezpieczne zachowania.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą z autyzmem w szkołach i placówkach specjalnych i specjalistycznych, którzy ukończyli szkolenie podstawowe lub inne o podobnym zakresie treści. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów i wykładów.

Czas trwania: 18 h, (sobota i niedziela)
Koszt od osoby: 350 zł

Zakres tematyczny:

 • rodzaje i przyczyny występowania trudnych zachowań,
 • budowanie pozytywnego programu wsparcia,
 • ocena funkcjonalna,
 • analiza zachowania,
 • strategie proaktywne i reaktywne,
 • zasady wprowadzania i realizacji programu, uwarunkowania powodzenia jego realizacji (placówka — podejście, organizacja, zespół, itp.),
 • studium przypadku ucznia,
 • studium przypadku osoby dorosłej.

Szkolenie „Trening Umiejętności Społecznych” — oparty na autorskim programie dostosowanym do małych dzieci ze spektrum autyzmu — 4h

Szkolenie przeznaczone dla profesjonalistów (nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów) pracujących z dziećmi w placówkach masowych, integracyjnych, specjalistycznych i poradniach psychologiczno- pedagogicznych.

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i warsztatów w grupie do 25 osób.
Koszt: 120 zł

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli i terapeutów z Treningiem Umiejętności Społecznych dla osób ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zapoznają się z zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć oraz wprowadzeniem systemu motywacyjnego (światła).

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • zapoznają się z modelem kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina z dostosowaniem do małych dzieci
 • poznają metody planowania przebiegu zajęć grupowych oraz zasady doboru grup.
 • przygotują przykładowy plan zajęć grupowych i indywidualnych dostosowany do danej grupy wiekowej oraz poziomu funkcjonowania dzieci.
 • poznają metody radzenia sobie z trudnymi zachowaniami w trakcie zajęć.
 • zapoznają się z systemem motywacyjnym (światła).
 • poznają sposoby wprowadzania instrukcji w zapisie obrazkowym.

Zakres tematyczny:

 • mówienie modelu kształtowania umiejętności wg. Arnolda Goldsteina. Prowadzenie Treningu Umiejętności Społecznych ogólne zasady,
 • zasady doboru do grup terapeutycznych,
 • planowanie przebiegu zajęć grupowych — dostosowywanie planu do potrzeb i możliwości uczestników,
 • formy pracy oraz materiały terapeutyczne wykorzystywane w pracy z uczniami,
 • trudne sytuacje na zajęciach — sposoby reagowania w sytuacjach problemowych,
 • współpraca z rodziną podczas terapii dziecka,
 • opracowanie adekwatnego do grupy TUS systemu motywacji
 • konstruowanie scenariuszy zajęć. Dobór aktywności do różnych grup wiekowych (przedszkole, szkoła podstawowa, młodzież).

Trójstopniowe szkolenie z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC) z wykorzystaniem pomocy wysokiej technologii.

Szkolenie adresowane jest do profesjonalistów pracujących z dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami, które mają poważne problemy z komunikacją werbalną lub nie porozumiewają się werbalnie.

I etap: Szkolenie wstępne z AAC – 4h 

 • priorytety AAC,
 • system znaków,
 • dobór znaków,
 • wybrane strategie rozwijania komunikacji,
 • narzędzia niskiej technologii.

II. etap: Rozszerzanie strategii wykorzystywanych w komunikacji wspomagającej — 4h 

 • Od symbolu do tablic dynamicznych.
 • Dialog.
 • Udział w aktywnościach o strukturze naprzemiennej.
 • Zasady obserwacji kompetencji komunikacyjnych dziecka.
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych dziecka:
  • zainteresowania,
  • wydarzenia i emocje,
  • planowanie wspólnych aktywności,
 • Proszenie, negocjowanie.

III etap Szkolenie superwizyjne — 4h 

Ewaluacja wprowadzonych strategii.

Zajęcia warsztatowe odbywają się w trzy wyznaczone popołudnia, od godz. 1630 do 2000.